Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Organizacja, przedmiot działalności i kompetencje

Zapraszamy do lektury tekstu

Organizacja

Szkoła posiada akt założycielski:

Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu powołane Zarządzeniem nr 43/94 Wojewody Opolskiego z dnia 23 maja 1994 roku, na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 3 i art. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z 1991 r. oraz. Nr 26, poz. 113, Nr 54, poz. 254 z 1992 r., nr 127, poz. 585 z 1993 r., Nr 1, poz. 3 i 53, poz. 215 z 1994 r.) i upoważnienia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Nr SP/K-06-21/94 z dnia 9 maja 1994 roku. ; Zespół Szkół w Brzegu utworzony z dniem 1 stycznia 2009r. - uchwała Nr XXVII/286/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Brzegu oraz Zespołu Szkół w Brzegu na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) i art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Od 01.09.2014r. na podstawie uchwały nr XL/469/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2014r. szkoła zmieniła nazwę na: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu. Z dniem 01.09.2017r. na mocy uchwały nr XXXIII/374/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 pażdziernika 2017r. stwierdza się przekształcenie Medycznego Studium Zawodowego oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu w szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe o nazwach: Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu - policealna szkoła dla młodzieży oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych w Brzegu. Szkoły te pozostają w składzie Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu.

Przedmiot działalności

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  Nauczanie i wychowanie ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie. Szkoła policealna kształci słuchaczy w zawodach medycznych i paramedycznych.

Przedmiot działalności : Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późn. zm.)

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu jest samodzielną jednostką organizacyjną w skład której wchodzą: Medyczne Studium Zawodowe im.Hanny Chrzanowskiej w Brzegu - policealna szkoła dla młodzieży oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych w Brzegu.

ZADANIA SZKOŁY

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu jest szkołą publiczną, która:
1. Zapewnia bezpłatne kształcenie;
2. Przeprowadza rekrutację uczniów i słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3. Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4. Realizuje:
a) programy nauczania z uwzględnieniem podstawy programowej w danym zawodzie,
b) ramowy plan nauczania;
5. Realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów / słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;
6. Wydaje świadectwa ukończenia szkoły policealnej

ZASADY NABORU

Warunkiem przyjęcia jest:
1. Złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w określonym przez szkołę terminie: – oryginalne świadectwo ukończenia szkoły średniej, – podanie z zaznaczeniem wybranego kierunku kształcenia, – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia zawodowego, – 2 zdjęcia, – ksero dowodu osobistego (awers i rewers).

2. Zgłoszenie się w wyznaczonym terminie na spotkanie celem potwierdzenia chęci podjęcia nauki w studium.

3. O przyjęciu kandydata na pierwszy semestr decyduje limit miejsc.

Dokładne informacje odnośnie rekrutacji znajdują się na stronie szkoły www.medykbrzeg.pl.

Kompetencje

Wydawanie świadectw ukończenia Medycznego Studium Zawodowego im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu - policealnej szkoły dla młodzieży i Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Brzegu.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Autor informacji/strony: Alicja Maszkowska
Data publikacji w Biuletynie: środa, 22 listopada 2017r. godz.: 11:42

Statystyki wyświetleń: 1379 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 5 059.

Liczba zmian (edycji): 2. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-53-organizacjaprzedmiotdzialalnosciikompetencje.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 8 grudnia 2023r. godz.: 12:31Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-53-organizacjaprzedmiotdzialalnosciikompetencje.html