Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone przez szkołę rejestry czy ewidencje obejmują zbiór typowy dla jednostek budżetowych (w szczególności w zakresie rachunkowości, ewidencji składników majątkowych, ewidencji kadrowej) i zbiór typowy dla szkół. Archiwizowane są te zasoby, które podlegają takiemu obowiązkowi.

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu

Rejestry, ewidencje:

 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • rejestr wydanych indeksów
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • rejestr wydanych świadectw dojrzałości LM
 • rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • rejestr pieczęci
 • rejestr delegacji służbowych
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania

Archiwum:

Zasób archiwalny Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu stanowi dokumentacja powstała i powstająca w związku z działalnością szkoły:

 • dzienniki lekcyjne
 • księgi arkuszy ocen
 • akta osobowe uczniów i słuchaczy
 • księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • projekty organizacyjne
 • akta osobowe pracowników
 • listy płac
 • kartoteki wynagrodzeń
 • kartoteki zasiłkowe
 • plany budżetowe
 • bilanse
 • dowody bankowe
 • dowody kasowe
 • dokumentacja finansowa i księgowa
 • dokumentacja techniczna
 • dokumentacja dot. rekrutacji, organizacji i innych spraw organizacyjnych.

Dane osobowe są pod ochroną, a sposoby i zasady ich udostępniania są realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Autor informacji/strony: Alicja Maszkowska
Data publikacji w Biuletynie: środa, 27 maja 2015r. godz.: 08:52

Statystyki wyświetleń: 2 393 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-16-prowadzonerejestryewidencjeiarchiwa.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 8 grudnia 2023r. godz.: 14:12Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-16-prowadzonerejestryewidencjeiarchiwa.html