Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Kwestie przyjmowania i załatwiania spraw regulowane są przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, statutu szkoły, instrukcjami i regulaminami wewnętrznymi.

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów  w godzinach urzędowania.

Sprawy do załatwienia przyjmowane są w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Na podstawie art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego:

Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej, w formie dokumentu elektronicznego lub ustnie. Prowadzone sprawy w szkole załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jeżeli szkoła posiada wszystkie informacje potrzebne do załatwienia danej sprawy i gdy nie wymaga to gromadzenia dowodów, informacji lub wyjaśnień.
Szkoła prowadzi sprawy dotyczące:
1. Przyjmowania uczniów / słuchaczy wydawanie legitymacji, indeksów, świadectw, zaświadczeń z przebiegu kształcenia, duplikatów itp.
2. Zatrudniania pracowników, przebiegu zatrudnienia oraz zwolnienia. Czynności kancelaryjne w placówce wykonuje sekretariat.
Całość korespondencji przychodzącej do placówki przyjmuje pracownik sekretariatu, rejestrując ją w dzienniku korespondencyjnym.
Sekretariat otwiera wszystkie przesyłki z wyjątkiem:

  • adresowanych imiennie, które przekazuje adresatom
  • wartościowych, które przekazuje właściwej osobie Korespondencję mylnie doręczoną zwraca się bezzwłocznie do urzędu pocztowego.

Na każdej wpływającej na nośniku papierowym korespondencji umieszcza się pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z dziennika korespondencyjnego, następnie segreguje się według jej treści i przekazuje dyrektorowi.
Na korespondencji, przewidzianej do załatwienia przez innych pracowników placówki, dyrektor umieszcza dyspozycje dotyczące:

  • sposobu i terminu załatwienia sprawy
  • aprobaty załatwienia sprawy bądź podpisania czystopisu.

Pracownicy szkoły załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem. Nie podlegają rejestracji:

  • publikacje (gazety, czasopisma, książki, afisze, ogłoszenia, prospekty, itp.)
  • potwierdzenia odbioru, które dołącza się do akt właściwej sprawy
  • rachunki, faktury i inne dokumenty księgowe
  • zaproszenia, życzenia i inne pisma o podobnym charakterze.

Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania.
Informację na jakim etapie znajduje się sprawa można uzyskać w godzinach pracy sekretariatu: osobiście, telefonicznie: 77/416 23 83 – pocztą elektroniczną:

Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników szkoły czynności kancelaryjnych należy do obowiązków dyrektora.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Autor informacji/strony: Alicja Maszkowska
Data publikacji w Biuletynie: środa, 27 maja 2015r. godz.: 11:36

Statystyki wyświetleń: 2 659 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-10-sposobprzyjmowaniaizalatwianiaspraw.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 8 grudnia 2023r. godz.: 14:40Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-10-sposobprzyjmowaniaizalatwianiaspraw.html