Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
  1. ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. wywieszenia informacji w siedzibie Zespołu Szkół, w miejscu ogólnie dostępnym,
  3. na wniosek osoby żądającej (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę instytucji.
Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji.

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy podać:

  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres składającego wniosek,
  • zakres żądanej informacji,
  • sposób i forma udostępnienia informacji (np.: dostęp do przeglądania informacji w siedzibie Zespołu Szkół, kserokopia, pliki komputerowe),
  • rodzaj nośnika (np.: papier, dyskietka 3,5; CD-ROM),
  • forma przekazania informacji (np.: przesłanie pocztą, przesłanie pocztą elektroniczną, odbiór osobiście).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie Zespół Szkół powiadamia o powodach opóźnienia i wskazuje termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkła nie umożliwiają udostępnienia jej w taki sposób i w takiej formie. Wówczas powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.
Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zakańcza się.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

Autor informacji/strony: Alicja Maszkowska
Data publikacji w Biuletynie: środa, 3 czerwca 2015r. godz.: 12:43

Statystyki wyświetleń: 2 369 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-20-udostepnianieinformacjipublicznej.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 8 grudnia 2023r. godz.: 14:16Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykbrzeg.biuletyn.net.pl/bip-strona-20-udostepnianieinformacjipublicznej.html